Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2008

Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού αθάνατος
υπάρχων, και καταδεξάμενος διά την ημετέραν σωτηρίαν
σαρκωθήναι εκ της αγίας Θεοτόκου και αειπαρθένου
Μαρίας, ατρέπτως ενανθρωπήσας, σταυρωθείς τε, Χριστέ
ο Θεός, θανάτω θάνατον πατήσας, είς ών της Αγίας Τριάδος,
συνδοξαζόμενος τώ Πατρί και τώ Αγίω Πνεύματι, σώσον
ημάς.


μονογενής (που γεννήθηκε μοναδικός από τον Πατέρα).

υπάρχων: Μετοχή του ρήμ. υπάρχω, είμαι. Με κατηγορούμενο
γίνεται συνδετικό ρήμα, ο Θεός υπάρχει αθάνατος δηλ. είναι
αθάνατος.

καταδεξάμενος ( που καταδέχτηκε να πάρει σάρκα).
Αντικείμενο σαρκωθήναι.

ημέτερος –α –ον ( δικός μας). Κτητική αντωνυμία.

σαρκωθήναι: Απαρέμφατο του παθητικού αορίστου
εσαρκώθην του ρημ. σαρκούμαι ( παίρνω σάρκα) δηλ.
παίρνω ανθρώπινη υπόσταση.

ατρέπτως ( χωρίς τροπή) δηλ. χωρίς να πάψει να είναι και
Θεός και χωρίς να πάψει να είναι και παρθένος η Παναγία.

σταυρωθείς ( καί, αφού, σταυρώθηκε).

θανάτω ( με το θάνατό σου) δηλ. το θάνατο του Κυρίου.
Δοτική τρόπου.

ών ( ο οποίος είσαι ). Μετοχή του ρημ. ειμί.

της Αγίας Τριάδος: Είναι γενική διαιρετική.

συνδοξαζόμενος ( ο οποίος δοξάζεσαι μαζί).

Δεν υπάρχουν σχόλια: