Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2008


Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

Χερουβικός ύμνος


Οι τά Χερουβείμ μυστικώς εικονίζοντες
και τη ζωοποιώ τριάδι τον τρισάγιον
ύμνον προσάδοντες, πάσαν την
βιοτικήν αποθώμεθα μέριμναν, ως τον
βασιλέα των όλων υποδεξόμενοι.οι …εικονίζοντες ( εννοείτε, εμείς που εικονίζομε τα Χερουβείμ, γιατί στεκόμαστε γύρω στην Αγία Τράπεζα όπως εκείνα στο θρόνο του Θεού).

προσάδοντες ( άδοντες, ψάλλοντες προς).

αποθώμεθα: Υποτακτική προτρεπτική Αορίστου β΄ του ρήμ.
αποτίθεμαι ( αποβάλλω).

βιοτική μέριμνα ( η βασανιστική έγνοια για θέματα επιβίωσης).

ως υποδεξόμενοι ( για να υποδεχτούμε). Είναι Μετοχή του
σκοπού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: