Πέμπτη 24 Ιουλίου 2008


Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

Χερουβικός ύμνος


Οι τά Χερουβείμ μυστικώς εικονίζοντες
και τη ζωοποιώ τριάδι τον τρισάγιον
ύμνον προσάδοντες, πάσαν την
βιοτικήν αποθώμεθα μέριμναν, ως τον
βασιλέα των όλων υποδεξόμενοι.οι …εικονίζοντες ( εννοείτε, εμείς που εικονίζομε τα Χερουβείμ, γιατί στεκόμαστε γύρω στην Αγία Τράπεζα όπως εκείνα στο θρόνο του Θεού).

προσάδοντες ( άδοντες, ψάλλοντες προς).

αποθώμεθα: Υποτακτική προτρεπτική Αορίστου β΄ του ρήμ.
αποτίθεμαι ( αποβάλλω).

βιοτική μέριμνα ( η βασανιστική έγνοια για θέματα επιβίωσης).

ως υποδεξόμενοι ( για να υποδεχτούμε). Είναι Μετοχή του
σκοπού.
ΕΥΧΗ ΑΝΤΙΦΩΝΟΥ Γ


Ό τάς κοινάς ταύτας και συμφώνους ημίν χαρισάμενος
προσευχάς, ο και δυσί και τρισί συμφωνούσιν επί τώ ονόματί σου, τας αιτήσεις παρέχειν επαγγειλάμενος, αυτός και νύν των δούλων σου τα αιτήματα προς το συμφέρον πλήρωσον, χορηγών ημίν, εν τώ παρόντι αιώνι την επίγνωσιν της σής αληθείας και εν τω μέλλοντι ζωήν αιώνιον χαριζόμενος.


ο…χαρισάμενος(εσύ, που μας εχάρισες). Αντικείμενα: τάς κοινάς και συμφώνους.

προσευχάς ημίν(τις προσευχές αυτές σε μας).

επί τώ ονόματί σου(χάρις στο δικό σου όνομα).

ο…επαγγειλάμενος…παρέχειν τας αιτήσεις(ο οποίος υποσχέθηκες να ικανοποιείς τις αιτήσεις-παρακλήσεις).
Σε ποιους να ικανοποιείς τις αιτήσεις; και δυσί και τρισί συμφωνούσι ( και σε δυό και σε τρείς, που συμφωνούν).

συμφωνούσι: Είναι Μετοχή Ενεστώτος του ρήμ. συμφωνώ.

αυτός…πλήρωσον τας αιτήσεις των δούλων σου ( εσύ
ικανοποίησε τα αιτήματα, τις παρακλήσεις, των δούλων σου).
Το αυτός σημαίνει εσύ ο ίδιος.

χορηγώ ( προσφέρω, δίνω), χορηγών(δίδοντας).
Τροπική μετοχή.

εν τώ παρόντι αιώνι ( στον παρόντα αιώνα, αυτόν εδώ, τον
αιώνα). Αιών είναι η ζωή.

Παρασκευή 4 Ιουλίου 2008

Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού αθάνατος
υπάρχων, και καταδεξάμενος διά την ημετέραν σωτηρίαν
σαρκωθήναι εκ της αγίας Θεοτόκου και αειπαρθένου
Μαρίας, ατρέπτως ενανθρωπήσας, σταυρωθείς τε, Χριστέ
ο Θεός, θανάτω θάνατον πατήσας, είς ών της Αγίας Τριάδος,
συνδοξαζόμενος τώ Πατρί και τώ Αγίω Πνεύματι, σώσον
ημάς.


μονογενής (που γεννήθηκε μοναδικός από τον Πατέρα).

υπάρχων: Μετοχή του ρήμ. υπάρχω, είμαι. Με κατηγορούμενο
γίνεται συνδετικό ρήμα, ο Θεός υπάρχει αθάνατος δηλ. είναι
αθάνατος.

καταδεξάμενος ( που καταδέχτηκε να πάρει σάρκα).
Αντικείμενο σαρκωθήναι.

ημέτερος –α –ον ( δικός μας). Κτητική αντωνυμία.

σαρκωθήναι: Απαρέμφατο του παθητικού αορίστου
εσαρκώθην του ρημ. σαρκούμαι ( παίρνω σάρκα) δηλ.
παίρνω ανθρώπινη υπόσταση.

ατρέπτως ( χωρίς τροπή) δηλ. χωρίς να πάψει να είναι και
Θεός και χωρίς να πάψει να είναι και παρθένος η Παναγία.

σταυρωθείς ( καί, αφού, σταυρώθηκε).

θανάτω ( με το θάνατό σου) δηλ. το θάνατο του Κυρίου.
Δοτική τρόπου.

ών ( ο οποίος είσαι ). Μετοχή του ρημ. ειμί.

της Αγίας Τριάδος: Είναι γενική διαιρετική.

συνδοξαζόμενος ( ο οποίος δοξάζεσαι μαζί).

Τετάρτη 25 Ιουνίου 2008

ΕΥΧΗ ΑΝΤΙΦΩΝΟΥ Β
Κύριε ό Θεός ημών, σώσον τόν λαόν σου καί ευλόγησον
τήν κληρονομίαν σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου
φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του
οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεική σου δυνάμει και
μη εγκαταλίπης ημάς τους ελπίζοντας επί σέ.
σώσον, ευλόγησον, φύλαξον, αγίασον, αντιδόξασον:
είναι προστακτικές αορίστου των ρημ: σώζω, ευλογώ,
φυλάττω, αγιάζω, αντιδοξάζω.

ευλογεί ο Θεός ( δίνει έπαινο,δύναμη,αναγνώριση).

ευπρέπεια (είναι η σωστή όψη και η σωστή τάξη στη λειτουργία
του ναού).

αντιδοξάζει ο Θεός ( ανταποδίδει το δοξασμό).

μη εγκαταλίπης: υποτακτική αορίστου β’ εγκατέλιπον
του ρημ: εγκαταλείπω.

τους ελπίζοντας ( αυτούς, που ελπίζουν).

Δευτέρα 9 Ιουνίου 2008


ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.


ΕΥΧΗ ΑΝΤΙΦΩΝΟΥ Α


Κύριε, ό Θεός ημών, ου το κράτος ανείκαστον και
η δόξα ακατάληπτος, ου το έλεος αμέτρητον και η
φιλανθρωπία άφατος, αυτός Δέσποτα, κατά την
ευσπλαχνία σου, επίβλεψον εφ’ ημάς και επί τον
άγιον οίκον τούτον και ποίησον μεθ’ ημών και
των συνευχομένων ημίν πλούσια τα ελέη σου και
τους οικτιρμούς σου.


Ου (του οποίου), ος, η, ο (ο οποίος). Αναφορική αντωνυμία.

Κράτος (δύναμη).

Ανείκαστος (ανυπολόγιστος, άπειρος).

Άφατος (ανέκφραστος).

Επίβλεψον: Προστακτική Αορίστου επέβλεψα του ρημ.
επιβλέπω (ρίξε το βλέμμα σου).

Ποίησον (κάνε, ενέργησε). Προστακτική Αορίστου
εποίησα του ρημ. ποιώ (κάνω).

Μεθ’ημών (μαζί μας). Η πρόθεση μετά με Γενική
πτώση σημαίνει μαζί, με Αιτιατική πτώση σημαίνει
κατόπιν.

Συνευχόμενοι (αυτοί, που προσεύχονται μαζί). Το
ρήμα: συνεύχομαι.

ημίν (σε μάς). Προσωπική αντωνυμία.

ελέη (δώρα ευσπλαχνίας).

οικτιρμοί (η συμπάθεια, ο οίκτος).