Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2008


Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

Χερουβικός ύμνος


Οι τά Χερουβείμ μυστικώς εικονίζοντες
και τη ζωοποιώ τριάδι τον τρισάγιον
ύμνον προσάδοντες, πάσαν την
βιοτικήν αποθώμεθα μέριμναν, ως τον
βασιλέα των όλων υποδεξόμενοι.οι …εικονίζοντες ( εννοείτε, εμείς που εικονίζομε τα Χερουβείμ, γιατί στεκόμαστε γύρω στην Αγία Τράπεζα όπως εκείνα στο θρόνο του Θεού).

προσάδοντες ( άδοντες, ψάλλοντες προς).

αποθώμεθα: Υποτακτική προτρεπτική Αορίστου β΄ του ρήμ.
αποτίθεμαι ( αποβάλλω).

βιοτική μέριμνα ( η βασανιστική έγνοια για θέματα επιβίωσης).

ως υποδεξόμενοι ( για να υποδεχτούμε). Είναι Μετοχή του
σκοπού.
ΕΥΧΗ ΑΝΤΙΦΩΝΟΥ Γ


Ό τάς κοινάς ταύτας και συμφώνους ημίν χαρισάμενος
προσευχάς, ο και δυσί και τρισί συμφωνούσιν επί τώ ονόματί σου, τας αιτήσεις παρέχειν επαγγειλάμενος, αυτός και νύν των δούλων σου τα αιτήματα προς το συμφέρον πλήρωσον, χορηγών ημίν, εν τώ παρόντι αιώνι την επίγνωσιν της σής αληθείας και εν τω μέλλοντι ζωήν αιώνιον χαριζόμενος.


ο…χαρισάμενος(εσύ, που μας εχάρισες). Αντικείμενα: τάς κοινάς και συμφώνους.

προσευχάς ημίν(τις προσευχές αυτές σε μας).

επί τώ ονόματί σου(χάρις στο δικό σου όνομα).

ο…επαγγειλάμενος…παρέχειν τας αιτήσεις(ο οποίος υποσχέθηκες να ικανοποιείς τις αιτήσεις-παρακλήσεις).
Σε ποιους να ικανοποιείς τις αιτήσεις; και δυσί και τρισί συμφωνούσι ( και σε δυό και σε τρείς, που συμφωνούν).

συμφωνούσι: Είναι Μετοχή Ενεστώτος του ρήμ. συμφωνώ.

αυτός…πλήρωσον τας αιτήσεις των δούλων σου ( εσύ
ικανοποίησε τα αιτήματα, τις παρακλήσεις, των δούλων σου).
Το αυτός σημαίνει εσύ ο ίδιος.

χορηγώ ( προσφέρω, δίνω), χορηγών(δίδοντας).
Τροπική μετοχή.

εν τώ παρόντι αιώνι ( στον παρόντα αιώνα, αυτόν εδώ, τον
αιώνα). Αιών είναι η ζωή.

Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2008

Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού αθάνατος
υπάρχων, και καταδεξάμενος διά την ημετέραν σωτηρίαν
σαρκωθήναι εκ της αγίας Θεοτόκου και αειπαρθένου
Μαρίας, ατρέπτως ενανθρωπήσας, σταυρωθείς τε, Χριστέ
ο Θεός, θανάτω θάνατον πατήσας, είς ών της Αγίας Τριάδος,
συνδοξαζόμενος τώ Πατρί και τώ Αγίω Πνεύματι, σώσον
ημάς.


μονογενής (που γεννήθηκε μοναδικός από τον Πατέρα).

υπάρχων: Μετοχή του ρήμ. υπάρχω, είμαι. Με κατηγορούμενο
γίνεται συνδετικό ρήμα, ο Θεός υπάρχει αθάνατος δηλ. είναι
αθάνατος.

καταδεξάμενος ( που καταδέχτηκε να πάρει σάρκα).
Αντικείμενο σαρκωθήναι.

ημέτερος –α –ον ( δικός μας). Κτητική αντωνυμία.

σαρκωθήναι: Απαρέμφατο του παθητικού αορίστου
εσαρκώθην του ρημ. σαρκούμαι ( παίρνω σάρκα) δηλ.
παίρνω ανθρώπινη υπόσταση.

ατρέπτως ( χωρίς τροπή) δηλ. χωρίς να πάψει να είναι και
Θεός και χωρίς να πάψει να είναι και παρθένος η Παναγία.

σταυρωθείς ( καί, αφού, σταυρώθηκε).

θανάτω ( με το θάνατό σου) δηλ. το θάνατο του Κυρίου.
Δοτική τρόπου.

ών ( ο οποίος είσαι ). Μετοχή του ρημ. ειμί.

της Αγίας Τριάδος: Είναι γενική διαιρετική.

συνδοξαζόμενος ( ο οποίος δοξάζεσαι μαζί).