Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2008

ΕΥΧΗ ΑΝΤΙΦΩΝΟΥ Β
Κύριε ό Θεός ημών, σώσον τόν λαόν σου καί ευλόγησον
τήν κληρονομίαν σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου
φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του
οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεική σου δυνάμει και
μη εγκαταλίπης ημάς τους ελπίζοντας επί σέ.
σώσον, ευλόγησον, φύλαξον, αγίασον, αντιδόξασον:
είναι προστακτικές αορίστου των ρημ: σώζω, ευλογώ,
φυλάττω, αγιάζω, αντιδοξάζω.

ευλογεί ο Θεός ( δίνει έπαινο,δύναμη,αναγνώριση).

ευπρέπεια (είναι η σωστή όψη και η σωστή τάξη στη λειτουργία
του ναού).

αντιδοξάζει ο Θεός ( ανταποδίδει το δοξασμό).

μη εγκαταλίπης: υποτακτική αορίστου β’ εγκατέλιπον
του ρημ: εγκαταλείπω.

τους ελπίζοντας ( αυτούς, που ελπίζουν).

Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2008


ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.


ΕΥΧΗ ΑΝΤΙΦΩΝΟΥ Α


Κύριε, ό Θεός ημών, ου το κράτος ανείκαστον και
η δόξα ακατάληπτος, ου το έλεος αμέτρητον και η
φιλανθρωπία άφατος, αυτός Δέσποτα, κατά την
ευσπλαχνία σου, επίβλεψον εφ’ ημάς και επί τον
άγιον οίκον τούτον και ποίησον μεθ’ ημών και
των συνευχομένων ημίν πλούσια τα ελέη σου και
τους οικτιρμούς σου.


Ου (του οποίου), ος, η, ο (ο οποίος). Αναφορική αντωνυμία.

Κράτος (δύναμη).

Ανείκαστος (ανυπολόγιστος, άπειρος).

Άφατος (ανέκφραστος).

Επίβλεψον: Προστακτική Αορίστου επέβλεψα του ρημ.
επιβλέπω (ρίξε το βλέμμα σου).

Ποίησον (κάνε, ενέργησε). Προστακτική Αορίστου
εποίησα του ρημ. ποιώ (κάνω).

Μεθ’ημών (μαζί μας). Η πρόθεση μετά με Γενική
πτώση σημαίνει μαζί, με Αιτιατική πτώση σημαίνει
κατόπιν.

Συνευχόμενοι (αυτοί, που προσεύχονται μαζί). Το
ρήμα: συνεύχομαι.

ημίν (σε μάς). Προσωπική αντωνυμία.

ελέη (δώρα ευσπλαχνίας).

οικτιρμοί (η συμπάθεια, ο οίκτος).