Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2008

ΕΥΧΗ ΑΝΤΙΦΩΝΟΥ Β
Κύριε ό Θεός ημών, σώσον τόν λαόν σου καί ευλόγησον
τήν κληρονομίαν σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου
φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του
οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεική σου δυνάμει και
μη εγκαταλίπης ημάς τους ελπίζοντας επί σέ.
σώσον, ευλόγησον, φύλαξον, αγίασον, αντιδόξασον:
είναι προστακτικές αορίστου των ρημ: σώζω, ευλογώ,
φυλάττω, αγιάζω, αντιδοξάζω.

ευλογεί ο Θεός ( δίνει έπαινο,δύναμη,αναγνώριση).

ευπρέπεια (είναι η σωστή όψη και η σωστή τάξη στη λειτουργία
του ναού).

αντιδοξάζει ο Θεός ( ανταποδίδει το δοξασμό).

μη εγκαταλίπης: υποτακτική αορίστου β’ εγκατέλιπον
του ρημ: εγκαταλείπω.

τους ελπίζοντας ( αυτούς, που ελπίζουν).

Δεν υπάρχουν σχόλια: